Namaz?n K?l?n??

Informações:

Synopsis

Namaz?n K?l?n?? : Allah Azze ve Celle buyuruyor ki; Halbuki onlara ancak, dini yaln?z Ona has k?larak ve hanifler olarak Allaha kulluk etmeleri, namaz k?lmalar? ve zekât vermeleri emrolunmutu. Salam din de budur.(Beyyine 5)?man eden kullar?ma de ki namaz k?ls?nlar.(?brahim 30)Dorusu feraha ermitir temizlenen, Rabbinin ad?m an?p namaz k?lan.(Ala 14-15)Namaz? k?l?n, zekât? verin,(Bakara 110)?bni Ömer r.a.dan; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; ?slam be ey üzerine kurulmutur; Allahtan baka ilah olmad??na ve Muhammedin Onun Rasulü olduuna ehadet etmek, namaz? k?lmak, zekat vermek, haccetmek ve Ramazan orucu.Ebü Hüreyre (rad?yallâhu anh) anlat?yor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)in öyle söylediini iittim:"Sizden birinizin kap?s?n?n önünden bir nehir aksa ve bu nehirde hergün be kere y?kansa, acaba üzerinde hiç kir kal?r m?, ne dersiniz?""Bu hal, dediler, onun kirlerinden hiçbir ey b?rakmaz!" Aleyhissalâtu vesselâm:"?te bu, be vakit namaz?n misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hatalar? siler" buyurdu."?slam, seferde ve hazarda, korkuda ve güvende, namaz?n terkine müsaade etmemitir; Namazlara ve orta namaza devam edin. Allaha sayg? ve bal?l?k içinde namaz k?l?n. Eer (herhangi bir eyden) korkarsan?z (namazlar?n?z?) yürüyerek yahut binmi olarak (k?l?n). Güvene kavutuunuz zaman, siz bilmezken Allah?n size örettii ekilde Onu an?n (namaz k?l?n).(Bakara 238,239)Harp halinde namaz öyle tarif ediliyor; Yeryüzünde sefere ç?kt??n?z zaman kâfirlerin size kötülük etmelerinden endie ederseniz, namaz? k?saltman?zda size bir günah yoktur. üphesiz kâfirler, sizin apaç?k düman?n?zd?r. Sen de içlerinde bulunup onlara namaz k?ld?rd??n zaman, onlardan bir k?sm? seninle beraber namaza dursunlar, silahlar?n? (yanlar?na) als?nlar, böylece (namaz? k?l?p) secde ettiklerinde (dierleri) arkan?zda olsunlar. Sonra henüz namaz?n? k?lmam? olan (bu) dier gurup gelip seninle beraber namazlar?n? k?ls?nlar ve onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlar?n? als?nlar. O kâfirler arzu ederler ki siz silahlar?n?zdan ve eyan?zdan gafil olsan?z da üstünüze birden bask?n yapsalar. Eer size yamurdan bir eziyet olur yahut hasta bulunursan?z silahlar?n?z? b?rakman?zda size günah yoktur. Yine de tedbirinizi al?n. üphesiz Allah, kâfirler için alçalt?c? bir azap haz?rlam?t?r. Namaz? bitirince de ayakta, otururken ve yan?n?z üzerinde yatarken (daima) Allah? an?n. Huzura kavuunca da namaz? dosdoru k?l?n; çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzd?r.(Nisa 101-103)Ey Allah?n kulu! Yukar?daki Âyeti Kerîmede gördüün gibi, insan?n devaml? ölümle kar? kar?ya kalabilecei harp meydan?nda bile Allah u Azze ve Celle namaz?n cemaatle k?l?nmas?n? emrediyor. Harpten daha tehlikeli namaz?n terkine sebep olabilecek bir mazeret yoktur. Buna ramen namaz?n terkine müsaade edilmiyor. Bilakis cemaatle k?l?naca? "emri ?lâhi" ile sabit oluyor.Namaz?n kazas? vard?r diyenler, acaba o kaza edilecek namaz?n terkine hangi eri mazereti gösteriyorlar da, namaz?n kazas? vard?r diyerek hem Âyeti hiçe say?yorlar ve hem de bu azim ibadeti müslümanlar?n nazar?nda basitletirerek, binlerce insan?n Âhirete mürik ve kâfir olarak gitmesine sebep oluyorlar. Hangi c?l?z omuzlar?na böyle bir belây? yükleniyorlar.

Episodes