Kitap Ve Sünnete Ba?l?l?k

Informações:

Synopsis

Bu derslerde, Doç.Dr. Hayati YILMAZ “Sahih-i Buhari” kitab?n?n “Kitap ve Sünnete Ba?l?l?k” bölümündeki hadisleri ?erh etmektedir.
1. Giri?
2. ?lk be? rivayet ve “Ben cevamiü’l-kelim ile gönderildim” hadisi
3. Resulullah’?n sünnetlerine uymak ve “Benim konumum...” hadisi 1
4. Resulullah’?n sünnetlerine uymak ve “Benim konumum...” hadisi 2
5. Resulullah’?n sünnetlerine uymak ve “Benim konumum...” hadisi 3
6. Çok soru sorman?n çirkinli?i ve “Vebali en a??r olan müslüman” hadisi
7. Çok soru sorman?n çirkinli?i.
Hz. Peygamber’in fiillerine uymak ve “Alt?n yüzük takm??t?m...” hadisi.
Dinde a??r? gitmenin çirkinli?i
8. Dinde a??r? gitmenin çirkinli?i ve “Baz?lar?na ne oluyor ki?” hadisi
09. Dinde a??r? gitmenin çirkinli?i ve Bid’atç?y? bar?nd?ran?n vebal?
10. Re’y ve K?yasta a??r?l?k ve Henüz vahiy gelmemi? konularda sorulan sorulara Hz. Peygamber’in “Bilmiyorum” demesi veya süküt etmesi ile ilgili hadis
11. Hz. Peygamber’in “Allah’?n ö?rettikleriyle” ümmetini e?itmesi ve “Hak üzere olan grup...” hadisi
12. Allah’?n indirdi?iyle hüküm vermek, “Öncekileri kar?? kar?? takip edeceksiniz” hadisi ve “Kötü ç???r açan?n vebali” hadisi

13. Hz. Peygamber’in Medine’deki me?ahidi ve “Medine körük gibidir...” hadisi
14. Hz. Peygamber’in kunud yapmas? ve Ehl-i kitap ile ili?kiler ve “Müslüman olun kurtulun...” hadisi
15. ?lim sahiplerine uyma tavsiyesi ve K?yamet günü Ümmet-i Muhammed’in ?ahitli?i ve Hakimin hükmü ve alaca?? sevap ile ilgili hadisler
16. Delalet kavram?, Ehl-i kitaba kar?? uyan?k davranmak ve ?htilaf?n çirkinli?i ile ilgili hadisler
17. Emir ve nehiylerin farkl? anlamlar?, ve ?ura ilkesi ve Hz. Peygamber’in ifk olay?nda ashab?yla isti?are etmesi ile ilgili hadisler

Episodes