Sbs Thai -

ครูสอนโยคะและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Informações:

Synopsis

เดือนตุลาคมเป็นเดือนของการรณรงค์เรื่องสุขภาพจิตในออสเตรเลีย เอสบีเอสไทยพูดคุยกับครูเมย์ ยังครูสอนโยคะ ถึงประโยชน์ของการเล่นโยคะทั้งกับร่างกายและจิตใจ และเคล็ดลับการเล่นโยคะ