Sbs Thai -

ถกประเด็นให้ต่างชาติถือครองที่ดินในไทยได้

Informações:

Synopsis

ถกประเด็นรัฐบาลถูกกล่าวหาว่าขายชาติจากการอนุมัติในหลักการให้ชาวต่างชาติถือครองที่ดินในไทยได้ ขณะไทยเดินหน้าปราบปรามคนจีนที่มาทำผิดกฎหมายในประเทศ ปิดท้ายด้วยบรรยากาศก่อนเทศกาลลอยกระทงปีนี้