Sbs Thai -

เครือจักรภพจะอยู่รอดต่อไปหลังการสวรรคตของควีนเอลิซาเบธหรือไม่

Informações:

Synopsis

เครือจักรภพแห่งประชาชาติ (Commonwealth of Nations) ก่อตั้งขึ้นในฐานะองค์กรของรัฐสมาชิกที่ 'เท่าเทียมกัน' ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอดีตอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษ อะไรคือจุดยืนของเครือจักรภพในศตวรรษที่ 21 หลังจากการสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2?