Sbs Thai -

#19 Gardening and plants | Community gardens - #19 ต้นไม้ใบหญ้าและการทำสวน | สวนชุมชนในออสเตรเลีย

Informações:

Synopsis

Learn phrases to talk about plants and gardening. Plus, find out how you can become a gardener even if you don't have a garden. - รู้จักประโยคและคำศัพท์ในการพูดคุยเกี่ยวกับต้นไม้และการทำสวน และมาดูว่าคุณจะสามารถทำสวนได้อย่างไรแม้ว่าจะไม่มีสวนเป็นของตนเอง