Jazzmoment Talk

EP25 Chadok สูกรชาดก ว่าด้วยหมูท้าราชสีห์

Informações:

Synopsis

(๑๕๕) สหาย เราก็มี ๔ เท้า แม้ท่านก็มี ๔ เท้า จงกลับมาสู้กันก่อนเถิดสหาย ท้านกลัวหรือจึงหนีไป (๑๕๖) นี่เจ้าสุกร ท่านเป็นสัตว์สกปรก มีขนเหม็นเน่า มีกลิ่นเหม็นฟุ้งไป สหาย ถ้าท่านประสงค์จะสู้รบกับเรา เราก็จะให้ขัยขนะแก่ท่าน ผู้เป็นราชสีห์ย่อมไม่ต่อสู้กับหมูที่เหม็นเน่าเพราะตัวเขาจะติดกลิ่นเหม็นนั้นไปด้วย จงมอบชัยชนะให้แก่เขาไป