Namaz?n K?l?n???

Namazın Kılınışı - 03

Informações:

Synopsis

Namaz?n K?l?n??? : Allah Azze ve Celle buyuruyor ki; “Halbuki onlara ancak, dini yaln?z O’na has k?larak ve hanifler olarak Allah’a kulluk etmeleri, namaz k?lmalar? ve zekât vermeleri emrolunmu?tu. Sa?lam din de budur.”(Beyyine 5)
“?man eden kullar?ma de ki namaz k?ls?nlar.”(?brahim 30)
“Do?rusu feraha ermi?tir temizlenen, Rabbinin ad?m an?p namaz k?lan.”(A’la 14-15)
“Namaz? k?l?n, zekât? verin,”(Bakara 110)
?bni Ömer r.a.’dan; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “?slam be? ?ey üzerine kurulmu?tur; Allah’tan ba?ka ilah olmad???na ve Muhammed’in O’nun Rasulü oldu?una ?ehadet etmek, namaz? k?lmak, zekat vermek, haccetmek ve Ramazan orucu.”
Ebü Hüreyre (rad?yallâhu anh) anlat?yor: "Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)’in ?öyle söyledi?ini i?ittim:
"Sizden birinizin kap?s?n?n önünden bir nehir aksa ve bu nehirde hergün be? kere y?kansa, acaba üzerinde hiç kir kal?r m?, ne dersiniz?"
"Bu hal, dediler, onun kirlerinden hiçbir ?ey b?rakmaz!" Aleyhissalâtu vesselâm:
"??te bu, be? vakit namaz?n misalidir. Allah onlar sayesinde bütün hatalar? siler" buyurdu."
?slam, seferde ve hazarda, korkuda ve güvende, namaz?n terkine müsaade etmemi?tir; “Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah’a sayg? ve ba?l?l?k içinde namaz k?l?n. E?er (herhangi bir ?eyden) korkarsan?z (namazlar?n?z?) yürüyerek yahut binmi? olarak (k?l?n). Güvene kavu?tu?unuz zaman, siz bilmezken Allah’?n size ö?retti?i ?ekilde O’nu an?n (namaz k?l?n).”(Bakara 238,239)
Harp halinde namaz ?öyle tarif ediliyor; “Yeryüzünde sefere ç?kt???n?z zaman kâfirlerin size kötülük etmelerinden endi?e ederseniz, namaz? k?saltman?zda size bir günah yoktur. ?üphesiz kâfirler, sizin apaç?k dü?man?n?zd?r. Sen de içlerinde bulunup onlara namaz k?ld?rd???n zaman, onlardan bir k?sm? seninle beraber namaza dursunlar, silahlar?n? (yanlar?na) als?nlar, böylece (namaz? k?l?p) secde ettiklerinde (di?erleri) arkan?zda olsunlar. Sonra henüz namaz?n? k?lmam?? olan (bu) di?er gurup gelip seninle beraber namazlar?n? k?ls?nlar ve onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlar?n? als?nlar. O kâfirler arzu ederler ki siz silahlar?n?zdan ve e?yan?zdan gafil olsan?z da üstünüze birden bask?n yapsalar. E?er size ya?murdan bir eziyet olur yahut hasta bulunursan?z silahlar?n?z? b?rakman?zda size günah yoktur. Yine de tedbirinizi al?n. ?üphesiz Allah, kâfirler için alçalt?c? bir azap haz?rlam??t?r. Namaz? bitirince de ayakta, otururken ve yan?n?z üzerinde yatarken (daima) Allah’? an?n. Huzura kavu?unca da namaz? dosdo?ru k?l?n; çünkü namaz müminler üzerine vakitleri belli bir farzd?r.”(Nisa 101-103)
Ey Allah’?n kulu! Yukar?daki Âyet’i Kerîme’de gördü?ün gibi, insan?n devaml? ölümle kar?? kar??ya kalabilece?i harp meydan?nda bile Allah ’u Azze ve Celle namaz?n cemaatle k?l?nmas?n? emrediyor. Harpten daha tehlikeli namaz?n terkine sebep olabilecek bir mazeret yoktur. Buna ra?men namaz?n terkine müsaade edilmiyor. Bilakis cemaatle k?l?naca?? "emri ?lâhi" ile sabit oluyor.
Namaz?n kazas? vard?r diyenler, acaba o kaza edilecek namaz?n terkine hangi ?er’i mazereti gösteriyorlar da, namaz?n kazas? vard?r diyerek hem Âyet’i hiçe say?yorlar ve hem de bu azim ibadeti müslümanlar?n nazar?nda basitle?tirerek, binlerce insan?n Âhirete mü?rik ve kâfir olarak gitmesine sebep oluyorlar. Hangi c?l?z omuzlar?na böyle bir belây? yükleniyorlar.