Fit Mei Femke

Informações:

Synopsis

3...2...1... Start! Rin dy 'Fit mei Femke', in trainingsprogramma fan trettjin wiken hurdrintraining mei podcasts yn it Frysk ynsprutsen troch presintatrise Femke de Walle. De trainingen binne makke troch Omrop Fryslân-buroredakteur én hurdrin-coach Jaring de Groot. De begjinnende hurdrinner wurdt dêrmei holpen om yn koarte tiid 5 kilometer hurdrinne te kinnen.

Episodes

 • Wike 6 - Training 1

  Wike 6 - Training 1

  15/01/2019

  Training 1 10, 6, 4 minuten hurdrinne, tuskentroch 2 minuten kuierje (10 minuten) en 1,5 minút kuierje (6 en 4 minuten) Jaring de Groot: "Mei bûnzjend hert" We rinne no in oantal wiken, mar hoe fluch moat ik eins rinne? Oant no ta is de regel om seker net te fluch te rinnen, sa datst dyn sykheljen ek noch ûnder kontrôle hast. We rinne yn in rêstich oant hiel rêstich tempo. By it hurdrinnen binne twa hertslaggen fan grut belang. De rêsthertslach en de maksimale hertslach. De rêsthertslach kinst it bêste opnimme ast moarns noch op bêd leist. Doch dyn tomme by dyn pols en dan tel 15 sekonden it tal slaggen. Doch dat oantal kear fjouwer en dan hast dyn hertslach per minút. De hertslach moat dan tusken de 60 en 80 sitte. Hoe better de kondysje is hoe leger de rêsthertslach. By ynspanning dochst itselde. Foar it berekkenjen fan dyn maksimale hertslach is in rekkenformule; 220 - dyn leeftiid (froulju mei krekt wat heger sitte mei 226) en dan noch ris 10 derôf. Mar wy traine foaral yn de lege hertslaggen. Dan mo

 • Wike 5 - Training 3

  Wike 5 - Training 3

  15/01/2019

  Training 1 2 x 6 minuten en 1 x 5 minuten hurdrinne, tuskentroch 2 minuten kuierje Hurdrincoach Jaring de Groot jout advys oer rinne yn de sinne It waar is nei alle gedachten it ûnderwerp dêr't minsken it meast oer prate. Wat is no it bêste waar om yn te hurdrinnen? We sitte yn de simmer en de kâns op waarm waar by in training is best grut. Wat dochst no by waarm waar? • Rin moarns of jûns, mar net oerdei en wis net om it waarmste punt fan tolve oere hinne. • Soargje by waarm waar datst goed drinkst yn it foar. Nim ek in bidon of in spesjale hurdrindrinkflesse mei foar ûnderweis. En tink der foaral om om nei ôfrin genôch te drinken. • Rin net boppe de 25 graden en doch it by waarm waar wat stadiger oan. Besykje ek in wat boskrike omjouwing te sykjen mei wat skaad ynstee fan it iepen fjild dêr't de sinne folop skynt. • Soargje datst dy goed ynsmarst mei sinnebrânoalje en draach as it kin in hurdrinpet en in sinnebril. • Draach by it waarme waar klean dy't goed ademje kinne, sadatst dyn waarmte goed kwy

 • Wike 5 - Training 2

  Wike 5 - Training 2

  15/01/2019

  Training 2 12,5 minuten hurdrinne Hurdrincoach Jaring de Groot jout advys oer rinne yn de sinne It waar is nei alle gedachten it ûnderwerp dêr't minsken it meast oer prate. Wat is no it bêste waar om yn te hurdrinnen? We sitte yn de simmer en de kâns op waarm waar by in training is best grut. Wat dochst no by waarm waar? • Rin moarns of jûns, mar net oerdei en wis net om it waarmste punt fan tolve oere hinne. • Soargje by waarm waar datst goed drinkst yn it foar. Nim ek in bidon of in spesjale hurdrindrinkflesse mei foar ûnderweis. En tink der foaral om om nei ôfrin genôch te drinken. • Rin net boppe de 25 graden en doch it by waarm waar wat stadiger oan. Besykje ek in wat boskrike omjouwing te sykjen mei wat skaad ynstee fan it iepen fjild dêr't de sinne folop skynt. • Soargje datst dy goed ynsmarst mei sinnebrânoalje en draach as it kin in hurdrinpet en in sinnebril. • Draach by it waarme waar klean dy't goed ademje kinne, sadatst dyn waarmte goed kwyt kinst. En draach gjin donkere klean, want dat n

 • Wike 5 - Training 1

  Wike 5 - Training 1

  08/01/2019

  Training 1 1, 2, 4, 6, 4, 2, 1 minut(en) hurdrinne, tuskentroch 2 minuten kuierje Hurdrincoach Jaring de Groot jout advys oer rinne yn de sinne It waar is nei alle gedachten it ûnderwerp dêr't minsken it meast oer prate. Wat is no it bêste waar om yn te hurdrinnen? We sitte yn de simmer en de kâns op waarm waar by in training is best grut. Wat dochst no by waarm waar? • Rin moarns of jûns, mar net oerdei en wis net om it waarmste punt fan tolve oere hinne. • Soargje by waarm waar datst goed drinkst yn it foar. Nim ek in bidon of in spesjale hurdrindrinkflesse mei foar ûnderweis. En tink der foaral om om nei ôfrin genôch te drinken. • Rin net boppe de 25 graden en doch it by waarm waar wat stadiger oan. Besykje ek in wat boskrike omjouwing te sykjen mei wat skaad ynstee fan it iepen fjild dêr't de sinne folop skynt. • Soargje datst dy goed ynsmarst mei sinnebrânoalje en draach as it kin in hurdrinpet en in sinnebril. • Draach by it waarme waar klean dy't goed ademje kinne, sadatst dyn waarmte goed kwyt

 • Wike 4 - Training 3

  Wike 4 - Training 3

  08/01/2019

  Training 3 8 x 2 minuten hurdrinne, tuskentroch 1,5 minút kuierje Hurdrincoach Jaring de Groot: "Tink om dyn technyk!" Alle minsken binne berne mei in unike wize fan rinnen. As bern wie it sa mar klear om te rinnen. Eins is dat no mei it hurdrinnen ek wer sa. Rin op dyn eigen wize. • Probearje wol dyn earmen yn in hoek fan 90 graden te lizzen en meitsje in los fûstkje. It moat net krampeftich wêze. Lit de earmen moai mei bewege mei de rest fan it lichem. • Probearje op in foar dy sa natuerlike wize hurd te rinnen. Probearje dêrby wol dyn holle rjocht te hâlden, dyn skouders wat ôfhingje te litten (ûntspanne) en sjoch foarút en net nei de grûn. Dêrtroch bliuwt it lichem moai rjochtop. • Meitsje foaral yn it begjin net de lange passen. Moaie lytse paskes. De measte hurdrinners komme earst op de hakke terjochte, dan komt it middenstik fan de skoech en dan einigje se mei de ôfset fan de grutte tean, dy't as lêste de fêste grûn ferlit. Belangryk is datst dy bewust bist fan dyn hâlding en troch in leech tempo

 • Wike 4 - Training 2

  Wike 4 - Training 2

  08/01/2019

  Training 2 10 minuten hurdrinne Hurdrincoach Jaring de Groot: "Tink om dyn technyk!" Alle minsken binne berne mei in unike wize fan rinnen. As bern wie it sa mar klear om te rinnen. Eins is dat no mei it hurdrinnen ek wer sa. Rin op dyn eigen wize. • Probearje wol dyn earmen yn in hoek fan 90 graden te lizzen en meitsje in los fûstkje. It moat net krampeftich wêze. Lit de earmen moai mei bewege mei de rest fan it lichem. • Probearje op in foar dy sa natuerlike wize hurd te rinnen. Probearje dêrby wol dyn holle rjocht te hâlden, dyn skouders wat ôfhingje te litten (ûntspanne) en sjoch foarút en net nei de grûn. Dêrtroch bliuwt it lichem moai rjochtop. • Meitsje foaral yn it begjin net de lange passen. Moaie lytse paskes. De measte hurdrinners komme earst op de hakke terjochte, dan komt it middenstik fan de skoech en dan einigje se mei de ôfset fan de grutte tean, dy't as lêste de fêste grûn ferlit. Belangryk is datst dy bewust bist fan dyn hâlding en troch in leech tempo te hantearjen kinst der ek oer ne

 • Wike 4 - Training 1

  Wike 4 - Training 1

  08/01/2019

  Training 1 3 x 4 minuten hurdrinne, tuskentroch 1,5 minút kuierje Hurdrincoach Jaring de Groot: "Tink om dyn technyk!" Alle minsken binne berne mei in unike wize fan rinnen. As bern wie it sa mar klear om te rinnen. Eins is dat no mei it hurdrinnen ek wer sa. Rin op dyn eigen wize. • Probearje wol dyn earmen yn in hoek fan 90 graden te lizzen en meitsje in los fûstkje. It moat net krampeftich wêze. Lit de earmen moai mei bewege mei de rest fan it lichem. • Probearje op in foar dy sa natuerlike wize hurd te rinnen. Probearje dêrby wol dyn holle rjocht te hâlden, dyn skouders wat ôfhingje te litten (ûntspanne) en sjoch foarút en net nei de grûn. Dêrtroch bliuwt it lichem moai rjochtop. • Meitsje foaral yn it begjin net de lange passen. Moaie lytse paskes. De measte hurdrinners komme earst op de hakke terjochte, dan komt it middenstik fan de skoech en dan einigje se mei de ôfset fan de grutte tean, dy't as lêste de fêste grûn ferlit. Belangryk is datst dy bewust bist fan dyn hâlding en troch in leech tempo

 • Wike 3 - Training 3

  Wike 3 - Training 3

  08/01/2019

  Training 3 2 x 5 minuten en 2 x 4 minuten hurdrinne, tuskentroch 3 minuten (by de 5 min.) en 2 minuten (by de 4 min.) kuierje Jaring de Groot jout advys oer iten en drinken Goed iten is belangryk foar hurdrinners. Troch ynspanning stelst ekstra easken oan it lichem. Sûn iten is ûnder te ferdielen yn fiif groepen. De foar in soad minsken wol bekende 'skiif fan fiif'. Probearje alle fiif groepen yn dyn ytpatroan op te nimmen. Op dy wize bist wis datst it goeie oantal kaloryen en fiedingsstoffen binnen krigest. De skiif fan fiif bestiet út: koalhydrate setmoalprodukten(soargje foar enerzjy yn it lichem), aaiwytrike produkten (soargje foar werstel nei in training) suvelprodukten (ek foar de enerzjy en soarget foar sterke botten), fruit (soargje foar fitaminen en enerzjy) en grienten (soargje ek foar fitaminen en mineralen). Der is noch in seisde groep wêrûnder fetten, oaljes en sûkers falle, mar produkten út dizze kategory moatte mei mate brûkt wurde, omdat der in soad kaloryen ynsitte, mar mar in bytsje fiedi

 • Wike 3 - Training 2

  Wike 3 - Training 2

  08/01/2019

  Training 2 3 x 4 minuten en 2 x 3 minuten hurdrinne, tuskentroch 2 minuten kuierje Jaring de Groot jout advys oer iten en drinken Goed iten is belangryk foar hurdrinners. Troch ynspanning stelst ekstra easken oan it lichem. Sûn iten is ûnder te ferdielen yn fiif groepen. De foar in soad minsken wol bekende 'skiif fan fiif'. Probearje alle fiif groepen yn dyn ytpatroan op te nimmen. Op dy wize bist wis datst it goeie oantal kaloryen en fiedingsstoffen binnen krigest. De skiif fan fiif bestiet út: koalhydrate setmoalprodukten(soargje foar enerzjy yn it lichem), aaiwytrike produkten (soargje foar werstel nei in training) suvelprodukten (ek foar de enerzjy en soarget foar sterke botten), fruit (soargje foar fitaminen en enerzjy) en grienten (soargje ek foar fitaminen en mineralen). Der is noch in seisde groep wêrûnder fetten, oaljes en sûkers falle, mar produkten út dizze kategory moatte mei mate brûkt wurde, omdat der in soad kaloryen ynsitte, mar mar in bytsje fiedingswearde. Wetter is de bêste drank yn de

 • Wike 3 - Training 1

  Wike 3 - Training 1

  08/01/2019

  Training 1 2 x 4 minuten en 2 x 3 minuten hurdrinne, tuskentroch 2 minuten kuierje Jaring de Groot jout advys oer iten en drinken Goed iten is belangryk foar hurdrinners. Troch ynspanning stelst ekstra easken oan it lichem. Sûn iten is ûnder te ferdielen yn fiif groepen. De foar in soad minsken wol bekende 'skiif fan fiif'. Probearje alle fiif groepen yn dyn ytpatroan op te nimmen. Op dy wize bist wis datst it goeie oantal kaloryen en fiedingsstoffen binnen krigest. De skiif fan fiif bestiet út: koalhydrate setmoalprodukten(soargje foar enerzjy yn it lichem), aaiwytrike produkten (soargje foar werstel nei in training) suvelprodukten (ek foar de enerzjy en soarget foar sterke botten), fruit (soargje foar fitaminen en enerzjy) en grienten (soargje ek foar fitaminen en mineralen). Der is noch in seisde groep wêrûnder fetten, oaljes en sûkers falle, mar produkten út dizze kategory moatte mei mate brûkt wurde, omdat der in soad kaloryen ynsitte, mar mar in bytsje fiedingswearde. Wetter is de bêste drank yn de

 • Wike 2 - Training 3

  Wike 2 - Training 3

  08/01/2019

  Training 3 4 x 3 minuten en 2 x 2 minuten hurdrinne, tuskentroch 2 minuten kuierje Jaring de Groot jout advys oer skuon en klean "Bezuinigen op de aanschaf van hardloopschoenen, is bezuinigen op het verwerven van hardloopplezier" Trije belangrike saken: pasfoarm, skokdemping en stabiliteit. Foar in goed advys is it bêste om nei in hurdrinspesjaalsaak te gean. Hast in pear âlde hurdrinskuon, nim se dan mei. It kin ien en oar sizze oer dyn rinpatroan. Rinskuon kinne ûnderferdield wurde yn trije haadkategorieën; neutraal, nei binnen rinne (oerpronaasje) en nei bûten rinne (supinaasje). By de measte hurdrinspesjaalsaken wurdt in filmke makke fan dyn ringedrach en op basis dêrfan wurde de goeie skuon oanmetten. By de measte minsken is de iene foet grutter as de oare foet. Keapje dyn skuon op basis fan de grutste foet. En keapje skuon altyd in bytsje grutter as de maat fan dyn gewoane skuon Skuon binne der yn in soad breedtematen. Ek dat is belangryk. Goeie hurdrinklean is komfortabel en funksjoneel. Moast dy

 • Wike 2 - Training 2

  Wike 2 - Training 2

  08/01/2019

  Training 2 3 x 3 minuten en 2 x 2 minuten hurdrinne, tuskentroch 2 minuten kuierje Jaring de Groot jout advys oer skuon en klean "Bezuinigen op de aanschaf van hardloopschoenen, is bezuinigen op het verwerven van hardloopplezier" Trije belangrike saken: pasfoarm, skokdemping en stabiliteit. Foar in goed advys is it bêste om nei in hurdrinspesjaalsaak te gean. Hast in pear âlde hurdrinskuon, nim se dan mei. It kin ien en oar sizze oer dyn rinpatroan. Rinskuon kinne ûnderferdield wurde yn trije haadkategorieën; neutraal, nei binnen rinne (oerpronaasje) en nei bûten rinne (supinaasje). By de measte hurdrinspesjaalsaken wurdt in filmke makke fan dyn ringedrach en op basis dêrfan wurde de goeie skuon oanmetten. By de measte minsken is de iene foet grutter as de oare foet. Keapje dyn skuon op basis fan de grutste foet. En keapje skuon altyd in bytsje grutter as de maat fan dyn gewoane skuon Skuon binne der yn in soad breedtematen. Ek dat is belangryk. Goeie hurdrinklean is komfortabel en funksjoneel. Moast dy

 • Wike 2 - Training 1

  Wike 2 - Training 1

  08/01/2019

  Training 1 3 x 3 minuten en 1 x 2 minuten hurdrinne, tuskentroch 2 minuten kuierje. Jaring de Groot jout advys oer skuon en klean "Bezuinigen op de aanschaf van hardloopschoenen, is bezuinigen op het verwerven van hardloopplezier" Trije belangrike saken: pasfoarm, skokdemping en stabiliteit. Foar in goed advys is it bêste om nei in hurdrinspesjaalsaak te gean. Hast in pear âlde hurdrinskuon, nim se dan mei. It kin ien en oar sizze oer dyn rinpatroan. Rinskuon kinne ûnderferdield wurde yn trije haadkategorieën; neutraal, nei binnen rinne (oerpronaasje) en nei bûten rinne (supinaasje). By de measte hurdrinspesjaalsaken wurdt in filmke makke fan dyn ringedrach en op basis dêrfan wurde de goeie skuon oanmetten. By de measte minsken is de iene foet grutter as de oare foet. Keapje dyn skuon op basis fan de grutste foet. En keapje skuon altyd in bytsje grutter as de maat fan dyn gewoane skuon Skuon binne der yn in soad breedtematen. Ek dat is belangryk. Goeie hurdrinklean is komfortabel en funksjoneel. Moast d

 • Wike 1 - Training 3

  Wike 1 - Training 3

  12/04/2017

  Training 3 3 x 2 minuten en 4 x 1 minút hurdrinne, tuskentroch 2 minuten kuierje Klear foar de earste trainingswike? Hast ek de yntroduksje al trochlêzen? Doch dat wol, dêr sitte belangrike saken yn. Ik begjin hjir mei fiif tips. Fiif tips foar de earste trije wiken 1. Yn it trainingsprogamma wikselje we hurdrinne en kuierjen mei inoar ôf. It sykheljen wurdt wer wat rêstiger by it kuierjen en blessueres oan spieren en gewrichten as gefolch fan oerbelêsting kin sa foarkommen wurde. 2. Hâld dy yn it begjin net mei ôfstannen dwaande, mar allinnich mei tiid. Tempo is dus net fan belang. 3. Lis dysels de dissipline op om trije kear yn de wike te hurdrinne. Dit neffens it podcastprogramma. Dan allinnich boust ferantwurde kondysje op. It liket in protte en it freget meastentiids ek in omkear yn dyn leefpatroan. Mar do wolst dy 5 km helje en dan moat der ek wat gebeure. 4. It begjin is altyd dreech. Mar oan de ein fan de tredde wike komt der dochs belibbing by it hurdrinnen. Dyn enerzjyhúshâlding feroaret, do fi

 • Wike 1 - Training 2

  Wike 1 - Training 2

  12/04/2017

  Training 2 2 x 2 minuten en 5 x 1 minút hurdrinne, tuskentroch 2 minuten kuierje Klear foar de earste trainingswike? Hast ek de yntroduksje al trochlêzen? Doch dat wol, dêr sitte belangrike saken yn. Ik begjin hjir mei fiif tips. Fiif tips foar de earste trije wiken 1. Yn it trainingsprogamma wikselje we hurdrinne en kuierjen mei inoar ôf. It sykheljen wurdt wer wat rêstiger by it kuierjen en blessueres oan spieren en gewrichten as gefolch fan oerbelêsting kin sa foarkommen wurde. 2. Hâld dy yn it begjin net mei ôfstannen dwaande, mar allinnich mei tiid. Tempo is dus net fan belang. 3. Lis dysels de dissipline op om trije kear yn de wike te hurdrinne. Dit neffens it podcastprogramma. Dan allinnich boust ferantwurde kondysje op. It liket in protte en it freget meastentiids ek in omkear yn dyn leefpatroan. Mar do wolst dy 5 km helje en dan moat der ek wat gebeure. 4. It begjin is altyd dreech. Mar oan de ein fan de tredde wike komt der dochs belibbing by it hurdrinnen. Dyn enerzjyhúshâlding feroaret, do fi

 • Wike 1 - Training 1

  Wike 1 - Training 1

  07/04/2017

  Training 1 7 x 1 minút hurdrinne, tuskentroch 2 minuten kuierje Klear foar de earste trainingswike? Hast ek de yntroduksje al trochlêzen? Doch dat wol, dêr sitte belangrike saken yn. Ik begjin hjir mei fiif tips. Fiif tips foar de earste trije wiken 1. Yn it trainingsprogamma wikselje we hurdrinne en kuierjen mei inoar ôf. It sykheljen wurdt wer wat rêstiger by it kuierjen en blessueres oan spieren en gewrichten as gefolch fan oerbelêsting kin sa foarkommen wurde. 2. Hâld dy yn it begjin net mei ôfstannen dwaande, mar allinnich mei tiid. Tempo is dus net fan belang. 3. Lis dysels de dissipline op om trije kear yn de wike te hurdrinne. Dit neffens it podcastprogramma. Dan allinnich boust ferantwurde kondysje op. It liket in protte en it freget meastentiids ek in omkear yn dyn leefpatroan. Mar do wolst dy 5 km helje en dan moat der ek wat gebeure. 4. It begjin is altyd dreech. Mar oan de ein fan de tredde wike komt der dochs belibbing by it hurdrinnen. Dyn enerzjyhúshâlding feroaret, do fielst dy fitter en

 • Yntroduksje

  Yntroduksje

  07/04/2017

  It gemak wêrmei hurdrinne beoefene wurde kin, makket de sport ekstra oantreklik. Rinskuon oan en hup, fuort bist. Ik moat earlik wêze; der komt mear by sjen foar datst dyn earste 5 km rinst. En ik bin der wis fan dat foar of by de earste meters der hiel wat fragen by dy opkomme. Moat ik begjinne mei kuierjen of fuort hurdrinne en hoelang? Moat ik tuskentroch ek kuierje. En as ik it hurdrinnen wer oppakke wol, moat ik dan ek wer by nul begjinne? Ik sil probearje om yn dizze 13 wiken op safolle mooglik fragen antwurden te jaan. Kin elkenien hurdrinne? Yn prinsipe wol, mar bist net wis fan dyn sûnens dan is it ferstannich om efkes mei dyn húsdokter te oerlizzen. Ek binne der tal fan plakken yn Fryslân dêr’st in sporttest dwaan kinst. Stel dysels in doel. Dat wurket. En dat doel is der; 5 km op de 'Simmer yn Fryslân-loop' op 13 septimber. Wês dy der wol bewust fan, dat dit hiel rêstich opboud wurde moat. Begjinnende hurdrinners kinst sjen as kij dy’t nei de winter foar it earst wer de greide yn meie. Se wolle

page 2 from 2